Hành trình dành cho các Nhà lãnh đạo tiên phong, quan tâm đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Đọc thêm
Singapore-greenpreneur-trip-1

Green-innovation-fellowship-1

Top 10 - Green Innovation Fellowship 2023

Top 10 sẽ bước vào chặng hành trình tăng tốc, với các hoạt động hỗ trợ chuyên sâu từ Hội đồng chuyên gia của chương trình và tham gia Vòng Chung kết thuộc khuôn khổ sự kiện InnoEx 2024.

GreenPreneur Trip

Top 5 được đài thọ chuyến thăm và có cơ hội:

1. Học hỏi trực tiếp từ các doanh nghiệp dẫn đầu trong ứng dụng ĐMST xanh và phát triển bền vững.

2. Tham dự các sự kiện quốc tế về Đổi mới sáng tạo trong khu vực Asia.

3. Kết nối với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư quan tâm ĐMST xanh và phát triển bền vững.

green-preneur-trip-gif

Mục tiêu

Green Innovation Fellowship là chương trình tiên phong tìm kiếm, xúc tiến và ứng dụng các giải pháp đổi mới sáng tạo xanh, thúc đẩy sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam và khu vực.

1. Kết nối, tạo ra cộng đồng các doanh nghiệp quan tâm đến ĐMST xanh và ESG, hướng đến kinh doanh và phát triển bền vững.

2. Thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng các giải pháp, công nghệ, sản phẩm xanh và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG.

3. Hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt cơ hội tăng trưởng mới dựa trên ĐMST xanh và phát triển bền vững thông qua tiếp cận các nguồn tài chính xanh.

 

Đơn vị tổ chức

Đối tác Chiến lược

Đối tác Cộng đồng

Đối tác Đồng hành

innoex_logo_cray_red

Top 10 - Green Innovation Fellowship 2023

Tin tức

Xem toàn bộ