Green-innovation-fellowship-Alternō-Pin-Cat

Alternō

Alternō – Pin Cát

Chúng tôi khai thác sức mạnh của cát để thu, lưu trữ và phân phối nhiệt một các có hiệu quả, cung cấp cho các doanh nghiệp nông nghiệp phương pháp sấy giúp tiết kiệm chi phí lên tới 50%.

We harness the power of sand to efficiently capture, store and distribute heat, providing agricultural businesses with a cost-effective drying method that is capable of saving up to 50%.

Thời gian:
Đăng bởi: admin