Green-innovation-fellowship-BenKon

BenKon

green-innovation-fellowship-benkon

BenKon mang đến giải pháp tiên phong trong việc chuyển đổi các thiết bị điều hoà không khí thực tế trở thành một phiên bản thiết bị ảo. Khi đó, thông qua giải pháp doanh nghiệp có thể kích hoạt nền tảng số giúp quản lý và tối ưu vận hành toàn hệ thống điều hòa không khi một cách hiệu quả nhất.

Benkon offers a pioneering solution in virtualizing AC systems. Through Benkon solution, your business would be able to activate a digital platform that can manage and optimize the AC system most effectively.

Thời gian:
Đăng bởi: admin