green-innovation-fellowship-sigen-1

SiGen

green-innovation-fellowship-sigen

Hố ga ngăn ngùi chống mũi là Giải pháp đột phá có khả năng giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn tại trong các hồ ga thu nước hiện nay nhằm góp phần xây dựng môi trường đô thị trong lạnh và bảo vệ sức khỏe người dân.

Mosquito-free Odorless Catch Basin groundbreaking solution with the ability to address all the remaining issues in current catch basins, aiming to contribute to building a healthy urban environment and safeguarding the health of the population.

Thời gian:
Đăng bởi: admin