green-innovation-fellowship-tmonitor

tMonitor

green-innovation-fellowship-tmonitor

Phần mềm giám sát chất lượng không khi được thiết kế và sử dụng phần cũng độc quyền đó cải thiện chất lượng không khi trong nhà, đồng thời thúc đẩy sự bốn vùng giảm tiêu thụ năng lượng và chi phí hoạt động, và đảm bảo an toàn trong môi trường làm việc

tMonitor’s innovative air quality monitor software is designed to improve indoor air quality, while also promoting sustainability, reducing energy consumption and operating costs, and ensuring the safety of working environments.

Thời gian:
Đăng bởi: admin