Lợi ích khi tham gia

Mở ra không gian và cơ hội tăng trưởng mới dựa vào giải pháp xanh

  • Tiếp cận với các doanh nghiệp, đội nhóm có sản phẩm, giải pháp đổi mới sáng tạo xanh, có tiềm năng để thiết lập hợp tác kinh doanh, mở rộng các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh với yếu tố xanh, bền vững.

Tiếp cận đổi mới sáng tạo đa chiều

  • Công nghệ và giải pháp: Kết nối Đối tác với các startup, nhóm công nghệ có giải pháp, ý tưởng đổi mới sáng tạo phù hợp để giải quyết vấn đề thực tế của doanh nghiệp trong hiện tại.
  • Nguồn nhân lực bên trong: Thông qua các hoạt động chia sẻ, kết nối, đào tạo, chương trình “cấy” tư duy ĐMST cho các lãnh đạo cấp cao, cấp trung, giúp xây dựng và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong nội bộ.

Định vị sức bật thương hiệu Xanh với thị trường tài chính và công chúng 

  • Với hoạt động chia sẻ, kết nối xuyên suốt, dài hơi, có chiều sâu và hoạt động tương tác thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp ĐMST, chương trình giúp Đối tác xây dựng SỨC BẬT THƯƠNG HIỆU MỚI, TIÊN PHONG TRONG HỆ SINH THÁI ĐMST XANH.
  • Xây dựng các chương trình may đo, đưa hoạt động ĐMST trở thành động lực tăng trưởng tiềm năng cho Đối tác.

Tham gia vào các hoạt động trong chương trình

  • Cùng Ban tổ chức xây dựng nội dung và các hoạt động trọng tâm trong Chương trình Green Innovation, tạo giá trị trực tiếp và dài hạn cho các bên.
  • Tham gia chuỗi hoạt động workshop, hội thảo, green innovation trip.
  • Tham gia các hoạt động kết nối C-level, chủ trì các buổi thăm Doanh nghiệp từ mạng lưới của chương trình.