Nhóm ngành

Chương trình được thiết kế dành cho 2 nhóm ngành lớn, bao gồm: Phát triển bền vững và Giải pháp phát triển đô thị; cụ thể là các ngành: bất động sản, kiến trúc, xây dựng, năng lượng, sản xuất/ công nghệ, bao bì/ vật liệu mới.